Na stronie wykorzystywane są pliki cookie. Ich akceptacja jest dobrowolna. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Politykę Prywatności & Cookies.

BSS - LOGO

Prawo pracy

 

W głównej mierze zajmujemy się pomocą dla praco­dawców, w ramach prawa pracy zarówno indywidualnego, jak i zbiorowe­go. Sporządzamy umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menedżerskie, we­wnętrzne regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i premiowania, pomagamy w uzyskaniu zezwoleń na zatrudnianie cudzoziemców, doradzamy w zakresie rozwiązywania stosunków pracy, negocjujemy ukła­dy zbiorowe pracy, umowy pomiędzy związkami za­wodowymi a pracodawcami, doradzamy w zakresie zwolnień grupowych. Prowadzone przez nas szkolenia dla członków związków zawodowych z zakresu rozwiązywania sporów zbiorowych w zakładach pracy pozwalają na skuteczne negocjacje, służące szybkiemu zakończeniu konfliktu. W razie sporów przedsiębiorców z pracow­nikami i pracowników z byłymi pracodawcami reprezentujemy naszych klientów w pertraktacjach ugodowych oraz w sporach przed sądami pracy. 

Posiadamy duże doświadczenie w obsłudze prawnej pracodawców oraz w udzielaniu porad prawnych dotyczących bieżących problemów prawnych pracowników. Świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, przedsiębiorstw oraz pracowników w zakresie m.in.:

 • reprezentowaniu pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych wynikających ze stosunku pracy, jego ustania, a także roszczeniami majątkowymi z nim związanymi,
 • reprezentowaniu pracodawców w sporach sądowych, w których uczestnikiem postępowania jest Państwowa Inspekcja Pracy,
 • reprezentacja pracodawców i pracowników w sprawach o wypadek przy pracy, w tym ustalenia treści protokołu powypadkowego,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, wewnętrznych dokumentów pracodawcy, kontraktów menedżerskich, umów o odpowiedzialności za mienie powierzone, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, umów o poufności oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy
 • przygotowywania opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy dla zakładów pracy,
 • pomocy w negocjacjach prowadzonych pomiędzy pracodawcami w zakresie przejścia zakładu pracy (art. 23 (1) Kodeksu pracy)
 • pomocy w negocjacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz reprezentantami pracowników,
 • ustalenia stosunku pracy – w przypadku zawarcia przez pracownika z pracodawcą umowy cywilnoprawnej (zlecenia lub dzieło) stanowiącej w rzeczywistości umową o pracę,
 • doradztwa, tworzenia i wdrażania procedury w zakresie stosowania przepisów o równym traktowaniu pracowników oraz przeciwdziałania mobbingowi,
 • opiniowania oraz opracowywania m.in. regulaminów pracy i wynagradzania, zakładowych układów zbiorowych pracy oraz innych aktów wewnątrzzakładowych,
 • doradzanie i opracowywanie dokumentacji w zakresie indywidualnych decyzji pracownika i pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę,
 • doradztwo  w zakresie zatrudniania pracowników branżowych,
 • dochodzenia odszkodowania za dyskryminację – w przypadku bezpośredniego (dyskryminacja bezpośrednia) lub pośredniego (dyskryminacja pośrednia) kształtowania warunków pracy lub płacy określonych pracowników w sposób mniej korzystny od warunków pozostałych pracowników.

Sprawdź również ofertę dla klientów indywidualnych