Na stronie wykorzystywane są pliki cookie. Ich akceptacja jest dobrowolna. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Politykę Prywatności & Cookies.

Prawo spółek

 

Prawo spółek jest jedną z podstawowych specjalizacji naszej Kancelarii. Obsługujemy podmioty z kapitałem polskim
i zagranicznym w sprawach dotyczących m.in.:

  • obsługa prawna podmiotów gospodarczych (krajowych, zagranicznych),
  • reprezentacja przed KRS,
  • tworzenie łącznie i dzielenie spółek,
  • fuzje i przejęcia biznesu,
  • planowanie optymalnej prawnie struktury kapitałowej,
  • spory pomiędzy wspólnikami,
  • obsługa prawna organów spółek,
  • udział w posiedzeniach organów spółek,
  • emisja akcji i obligacji,
  • rozwiązania dla cudzoziemców,

Prowadzimy stałą obsługę prawną wielu podmiotów gospodar­czych działających na rynku polskim i zagranicznym. Pomagamy przy ich tworzeniu (na całym świecie), rejestracji (w tym oddziałów i przedstawicielstw podmiotów zagranicznych), zajmu­jemy się bieżącą obsługą korporacyjną (tworzenie re­gulaminów zarządów i rad nadzorczych, przygotowy­wanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zmian umów, statutów itp.). Maksymalnie zabezpieczamy interesy ekonomiczne naszych Klien­tów oraz zapewniamy instrumenty prawne pozwalające wykonanie zobowiązań inwestycyj­nych oraz ochronę wierzytelności naszych Klientów. Przygotowujemy różne warianty finanso­wania inwestycji oraz działalności spółek, jak pożyczki od aktualnych albo przyszłych wspólników, obligacje, weksle, emisje akcji. Przeprowadzamy procesy pod­wyższania i obniżania kapitałów zakładowych, w tym umarzania akcji, a także nabywania i zby­wania przedsiębiorstw. Dbamy o wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa. Pomagamy także przy tworzeniu fun­dacji i stowarzyszeń.

 

Sprawdź również ofertę dla klientów indywidualnych