Na stronie wykorzystywane są pliki cookie. Ich akceptacja jest dobrowolna. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Politykę Prywatności & Cookies.

BSS - LOGO

Prawo spółek

 

Prawo spółek jest jedną z podstawowych i głównych specjalizacji naszej Kancelarii. Prowadzimy stałą obsługę prawną wielu podmiotów gospodar­czych działających na rynku polskim i zagranicznym. Pomagamy przy ich tworzeniu, rejestracji (w tym oddziałów i przedstawicielstw podmiotów zagranicznych), zajmu­jemy się bieżącą obsługą korporacyjną (tworzenie re­gulaminów zarządów i rad nadzorczych, przygotowy­wanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zmian umów, statutów itp.). Maksymalnie zabezpieczamy interesy ekonomiczne naszych klien­tów oraz zapewniamy instrumenty prawne pozwalające wykonanie zobowiązań inwestycyj­nych oraz ochronę wierzytelności naszych klientów. Przygotowujemy różne warianty finanso­wania inwestycji oraz działalności spółek, jak pożyczki od aktualnych albo przyszłych wspólników, obligacje, weksle, emisje akcji. Dbamy o wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa. Pomagamy także przy tworzeniu fun­dacji i stowarzyszeń.

Zakres usług Zespołu obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • zakładanie spółek,
 • opracowywanie i opiniowanie aktów korporacyjnych: statutów, umów spółek, regulaminów organów spółek, regulaminów organizacyjnych (aktów regulujących wewnętrzne funkcjonowanie spółki),
 • zakładanie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 • dokonywanie zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego i innych organów ewidencyjnych (urzędy statystyczne, skarbowe, ZUS),
 • sporządzanie umów między wspólnikami/akcjonariuszami, w tym umów inwestycyjnych,
 • pomoc prawna przy tworzeniu grup kapitałowych i konsorcjów,
 • przygotowywanie i ujednolicanie aktów korporacyjnych spółek działających w ramach grup kapitałowych,
 • obsługa posiedzeń organów spółek (w tym walnych zgromadzeń spółek publicznych),
 • pomoc prawna w zakresie podwyższania i obniżenia kapitału zakładowego spółek kapitałowych,
 • doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach o uchylenie lub unieważnienie uchwał organów spółek,
 • doradztwo przy zawieraniu kontraktów gospodarczych, umów inwestycyjnych, opcji menedżerskich,
 • pomoc prawna oraz reprezentowanie w postępowaniu dotyczącym likwidacji spółek,
 • pomoc prawna oraz reprezentowanie w postępowaniu w przedmiocie upadłości przedsiębiorców zarówno po stronie upadłego, jak i wierzyciela (w tym doradztwo przy przygotowywaniu wniosków o ogłoszenie upadłości).
 • doradztwo prawne w procesie przekształcenia, łączenia lub podziału, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, zastępstwo procesowe w postępowaniu rejestrowym, a także doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach dotyczących zgłaszania zamiaru koncentracji,
 • doradztwo prawne w procesie prywatyzacji i komercjalizacji,
 • pomoc prawna przy zbywaniu przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części,
 • doradztwo prawne w procesach fuzji i przejęć (M&A) w tym przygotowywanie niezbędnych dokumentów,
 • doradztwo w ramach procesów wykupów menadżerskich,
 • przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych poprzedzających powyższe transakcje,
 • opracowywanie procedur i skutków przekształceń kapitałowych w spółkach i grupach kapitałowych, w tym ocena ryzyka prawnego działalności i transakcji zawartych pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego

 

Katalog poszczególnych rodzajów spraw przedstawia się następująco:

 

BIEŻĄCA OBSŁUGA – UMOWY I SPRAWY KORPORACYJNE

 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej działalności,
 • prowadzimy obsługę prawną w zakresie przygotowania dokumentów korporacyjnych m.in. umów, statutów, regulaminów i uchwał,
 • zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie dokonywania podwyższeń, obniżeń kapitału, umorzeń udziałów/akcji w spółkach,

 

PRZEKSZTAŁCENIA, APORTY

 • przekształcenia,
 • podziały,
 • połączenia,
 • aporty,
 • przeniesienia przedsiębiorstw lub ich zorganizowanej części,
 • zabezpieczenie majątku kluczowego,
 • przygotowanie biznesu do sprzedaży w przyszłości,
 • przygotowanie biznesu do pozyskania inwestora finansowego lub branżowego,
 • zabezpieczenie sukcesji,
 • pełna obsługa z zakresu prawa spółek handlowych, 

 

REORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

 • przeprowadzanie badań due diligence z zakresu prawa korporacyjnego,
 • przeprowadzanie reorganizacji prawnej spółek lub aktywów, przygotowanie do procesu transakcyjnego (asset deal, share deal),
 • przygotowujemy „szyte na miarę” umowy sprzedaży lub dystrybucji towarów, zarówno w obrocie krajowym jaki i międzynarodowym,
 • reprezentowanie klientów w toku negocjacji zapisów umów oraz zapewnienie wsparcia związanego z dokumentacją powiązaną (np. weksle, gwarancje bankowe oraz inne rodzaje zabezpieczeń kontraktu),

 

OBSŁUGA FIRM RODZINNYCH

 • doradztwo w planowaniu rozwoju działalności pod względem produktowym, organizacyjnym i inwestycyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przyszłości firmy oraz ewentualnego przekazania biznesu następcom,
 • przygotowanie kompleksowych planów sukcesji, tzw. konstytucji rodzinnych,
 • opracowanie, przy ścisłej współpracy z klientem docelowego modelu zarządzania majątkiem,
 • tworzenie i obsługa prawna fundacji prywatnych,

 

SUKCESJA MAJĄTKOWA

 • przygotowywanie pełnej dokumentacji sukcesyjnej zwiększającej poziom ochrony prawnej i podatkowej przedsięwzięcia przekazywanego kolejnemu pokoleniu,
 • analiza bieżącego stanu majątku, bezpieczeństwa prawnego oraz efektywności podatkowej,
 • przeprowadzenie niezbędnych zmian i przekształceń podmiotów gospodarczych,

 

SPORY KORPORACYJNE

 • opracowywanie kompleksowej strategii prowadzenia sporów korporacyjnych,
 • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących zaskarżenia i obrony uchwał organów spółek, ustalenia składu personalnego zarządów/
  rad nadzorczych oraz uprawnień korporacyjnych (w zakresie m.in. prawa głosu),
 • spory o wyłączenie wspólnika oraz o rozwiązanie spółki,
 • spory o roszczenia związane z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.,
 • spory o roszczenia przeciwko członkom organów spółki za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem przez nich funkcji,
 • doradztwo w zakresie wrogich przejęć spółek i obrony przed nimi,
 • ochrona przed szantażem korporacyjnym,
 • udział w negocjacjach oraz doradztwo w zakresie zawarcia ugody,

 

TWORZENIE NOWYCH SPÓŁEK I FUNDACJI W POLSCE I ZA GRANICĄ

 • rejestracja spółek i fundacji prywatnych,
 • bieżąca obsługa prawna spółek i fundacji prywatnych,

Sprawdź również ofertę dla klientów indywidualnych