Na stronie wykorzystywane są pliki cookie. Ich akceptacja jest dobrowolna. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Politykę Prywatności & Cookies.

BSS - LOGO

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem  administracyjnym, w tym przy uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych, doradztwo i zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami administracyjnymi, samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz sądami administracyjnymi.

Prawo administracyjne jest zbiorem przepisów regulujących relacje pomiędzy organami państwa a obywatelami w zakresie nakładanych na nich praw i obowiązków. Jest też jedną z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa, która w bardzo istotnym i szerokim zakresie ma wpływ na każdego z nas, albowiem dotyczy wielu codziennych aspektów naszego życia. Z tych względów zapewnienie profesjonalnej obsługi prawnej przez naszą kancelarię gwarantuje klientom ochronę i realizację ich uprawnień w postępowaniach przed organami administracji publicznej, zarówno samorządu terytorialnego, administracji rządowej, jak i innymi organami administracji publicznej, a także sądami administracyjnymi.

Wysoką jakość usług gwarantuje wieloletnie doświadczenie prawników kancelarii, zdobyte podczas prowadzenia wielu spraw z zakresu prawa administracyjnego. Doskonale znamy specyfikę działania urzędów i organów administracji państwowej, ich sposobu interpretacji zawiłych przepisów, dzięki czemu z tej perspektywy potrafimy doradzić klientom w zakresie możliwości załatwiania spraw przed organami administracji.

Zakres usług Zespołu obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • sporządzanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne oraz przygotowanie wniosków i stanowisk stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego,
 • reprezentację w postępowaniach przed organami I i II instancji, w tym szczególności przed organami samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, powiatowymi i wojewódzkimi inspektoratami nadzoru budowlanego, wojewódzkimi inspekcjami ochrony środowiska i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska czy Komisją Nadzoru Finansowego,
 • reprezentację przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Urzędem Patentowym,
 • reprezentację w sprawach z zakresu Prawa Zamówień Publicznych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji,
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • inwestycje budowlane o charakterze deweloperskim;
 • inwestycje drogowe;
 • inwestycje liniowe;
 • inwestycje w zakresie budowy nośników reklamowych;
 • inwestycje w zakresie budowy wież telefonii komórkowej;
 • inwestycje w zakresie budowy farm oraz elektrowni wiatrowych, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, stacji uzdatniania wody;
 • rent planistycznych oraz opłat adiacenckich;
 • środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia;
 • byłych właścicieli oraz następców prawnych byłych właścicieli tzw. gruntów warszawskich w odzyskaniu utraconych przez nich praw własności bądź uzyskaniu odszkodowań;
 • legalizacji samowoli budowlanej;
 • kombatantów;
 • cofnięcia pozwolenia na broń;
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • dotyczących wpisu do rejestru zabytków;
 • o nałożeniu kar pieniężnych za naruszenie przepisów o transporcie drogowym, zajęcie pasa drogowego oraz pozostałych zagadnień
 • związanych z transportem drogowym i przewozami oraz postępowaniem egzekucyjnym;
 • z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • z zakresu dróg publicznych i transportu;
 • z zakresu wywłaszczenia oraz z komunalizacji mienia;
 • dotyczących scalania i wymiany gruntów;
 • geodezji i kartografii;
 • z zakresu obywatelstwa, ewidencji ludności, imion, nazwisk i akt stanu cywilnego w tym spraw dotyczących zameldowania i wymeldowania;
 • cudzoziemców;
 • ze stosunków służbowych dotyczących między innymi przyznania funkcjonariuszom lokali mieszkalnych oraz wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, a także rozwiązania stosunku służbowego;
 • z zakresu ochrony danych osobowych;
 • z zakresu zdrowia i chorób zawodowych;
 • ochrony własności przemysłowej;
 • dotyczących koncesji oraz sprzedaży napojów alkoholowych;
 • obejmujących prawo geologiczne i górnicze.

 

Sprawdź również ofertę dla klientów biznesowych