Usługi

Oferujemy zarówno kompleksowe prowadzenie całej sprawy w postępowaniu sądowym, jak i doradztwo w ramach poszczególnych projektów lub czynności. Nasze działania polegają także na udzielaniu porad prawnych (spotkanie, e-mail, telefon), w trakcie których przekazujemy klientowi pełne informacje na temat wszystkich działań, jakie należy podjąć, aby odnieść sukces w sprawie. Do naszych kompetencji należy pełna reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, organami administracji państwowej i sądami administracyjnymi we wszelkiego rodzaju sprawach, w tym karnych.

Klienci biznesowi

Tworząc zespół doświadczonych prawników, specjalizujących się w wielu dziedzinach prawa, zapewniamy stałą obsługę przedsiębiorców, a także profesjonalną pomoc w znalezieniu właściwego rozwiązania dla konkretnej sytuacji prawnej. Jako firma prawnicza mająca za sobą  bogatą praktykę w obsłudze przedsiębiorstw z różnych dziedzin gospodarki, znamy potencjalny zakres zleceń. Szczegółowy zakres obsługi prawnej świadczonej na rzecz przedsiębiorców jest dostępny w zakładce: SPECJALIZACJE.

Klienci indywidualni

Bogate doświadczenie, wiedza oraz zaangażowanie sprawiają, iż Kancelaria odnosi sukcesy w ochronie interesów indywidualnych  klientów. Podchodzimy z szacunkiem i kulturą do każdej sprawy, co przekłada się na znakomitą atmosferę wzajemnej współpracy. Mamy nadzieję, że wskazane przez nas przykładowe tylko problemy obrazują nasze możliwości i zachęcą Państwa do bezpośredniego kontaktu.

Nasze usługi obejmują zasadniczo wszystkie obszary prawa, w szczególności:

* prawo rodzinne i opiekuńcze, m.in.: rozwód, separacja, alimenty, podział majątku, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ubezwłasnowolnienie,

prawo spadkowe, m.in.: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, stwierdzenie nieważności testamentu, zachowek,

* prawo cywilne, m.in.: odszkodowanie i zadośćuczynienie, zasiedzenie, umowy cywilnoprawne, spory na tle umowy kredytu i pożyczki, ochrona dóbr osobistych, windykacja należności,

* prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, m.in.: reprezentowanie pracownika w sporach ze stosunku pracy, mobbing, spory na tle rent i emerytur,

* prawo karne, m.in.: obrona w procesie karnym na każdym etapie postępowania, działanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego, oskarżyciela subsydiarnego,

* prawo administracyjne, m.in.: odwołania od decyzji organów administracyjnych, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

* prawo nieruchomości,