Specjalizacje

Prawo Umów

Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym, a w szczególności:

 • przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy;
 • doradzamy w trakcie ich wykonywania;
 • pomagamy weryfikować zasadność roszczeń oraz dochodzić na drodze sądowej i pozasądowej;

Kompleksowo zajmujemy się również przygotowywaniem i wprowadzaniem do obrotu ogólnych warunków sprzedaży i/lub świadczenia usług. Podpowiadamy optymalne rozwiązania kontraktowe zabezpieczające interesy naszych Klientów, przy czym zwracamy szczególną uwagę na możliwie szerokie rozpoznanie i zabezpieczenie przed wszystkimi rodzajami ryzyka.

Przekształcenia gospodarcze

Nasza Kancelaria jest liderem w województwie świętokrzyskim w zakresie prawnej obsługi procedury przekształcenia podmiotów gospodarczych w spółki prawa handlowego. Przeprowadzamy fuzje, przejęcia i przekształcenia spółek. W oparciu o wiedzę, wieloletnie doświadczenie oraz znajomość wielu aspektów biznesu z pewnością sprostamy Państwa oczekiwaniom i zaproponujemy skuteczne rozwiązania w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Wśród najpopularniejszych form dokonywanych przez Kancelarię należy wymienić:

 • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną;
 • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową;
 • przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną;
 • przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową;
 • przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną;
 • przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną;
 • przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową;
 • przekształcenie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej w spółkę komandytową;
 • przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną;
 • przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną;

Pomagamy w doborze formy prawnej będącej najkorzystniejszą dla prowadzonej działalności gospodarczej, ukształtowaniu biznesu w sposób ograniczający odpowiedzialność majątkiem prywatnym przedsiębiorcy za zobowiązane związane z działalnością gospodarczą, a także optymalizację podatkową biznesu, zwłaszcza w kontekście prowadzenia przedsiębiorstwa w formie spółki komandytowej (także z udziałem spółki z o.o. jako komplementariusza). Liczne grono specjalistów naszej Kancelarii zapewni sprawne i profesjonalne przygotowanie oraz przeprowadzenie wszelkich procedur.

Prawo Spółek

Prawo spółek jest jedną z podstawowych specjalizacji naszej Kancelarii. Obsługujemy podmioty z kapitałem polskim
i zagranicznym w sprawach dotyczących m.in.:

 • tworzenia spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw;
 • planowania optymalnej prawnie oraz podatkowo struktury grupy kapitałowej;
 • umów zawieranych miedzy wspólnikami i akcjonariuszami;
 • sporów między wspólnikami i akcjonariuszami;
 • obsługi prawnej organów spółek kapitałowych;
 • likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń;
 • reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych;

Prowadzimy stałą obsługę prawną wielu podmiotów gospodar­czych działających na rynku polskim i zagranicznym. Pomagamy przy ich tworzeniu (na całym świecie), rejestracji (w tym oddziałów i przedstawicielstw podmiotów zagranicznych), zajmu­jemy się bieżącą obsługą korporacyjną (tworzenie re­gulaminów zarządów i rad nadzorczych, przygotowy­wanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zmian umów, statutów itp.). Maksymalnie zabezpieczamy interesy ekonomiczne naszych Klien­tów oraz zapewniamy instrumenty prawne pozwalające wykonanie zobowiązań inwestycyj­nych oraz ochronę wierzytelności naszych Klientów. Przygotowujemy różne warianty finanso­wania inwestycji oraz działalności spółek, jak pożyczki od aktualnych albo przyszłych wspólników, obligacje, weksle, emisje akcji. Przeprowadzamy procesy pod­wyższania i obniżania kapitałów zakładowych, w tym umarzania akcji, a także nabywania i zby­wania przedsiębiorstw. Dbamy o wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa. Pomagamy także przy tworzeniu fun­dacji i stowarzyszeń.

Prawo transportowe

Klientom z sektora transportowego – drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, logistyki, lokalnego transportu zbiorowego, organizacji i finansowania transportu – doradzamy we wszystkich aspektach ich działalności.

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • przygotowywanie umów o świadczenie usług transportowych, umów dotyczących usług spedycyjnych;
 • opracowywanie umów najmu związanych ze środkami transportowymi i naczepami;
 • przygotowywanie ogólnych warunków zlecenia usług transportowych;
 • skuteczne dochodzenie należności wynikających z usług transportowych;
 • dochodzenie roszczeń wynikających z Ustawy prawo przewozowe i Konwencji CMR;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów leasingowych;
 • opracowywanie struktur realizacji inwestycji, w tym projektów dotyczących zakupu środków transportu;
 • przygotowywanie specjalistycznych analiz prawnych związanych z prowadzeniem działalności w sektorze transportowym;
 • prowadzenie spraw spornych związanych z działalnością transportową i finansowaniem transportu;
 • doradztwo w zakresie kwestii regulacyjnych i umów międzynarodowych;
 • uczestnictwo w fuzjach i przejęciach w sektorze;

Prawo komputerowe, IT

W związku z dynamicznym rozwojem branży infor­matycznej i telekomunikacyjnej powstaje potrzeba szybkiego dostosowywania kontraktów do wymogów współczesnego rynku. Wychodząc naprzeciw oczeki­waniom naszych Klientów świadczymy usługi w zakre­sie przygotowywania i opiniowania umów, takich jak: umowa o wdrażanie zintegrowanych systemów komputerowych, umowa o wykonanie stron www, umowa o dostawę i instalację sprzętu komputerowe­go, umowa licencyjna na korzystanie z programu kom­puterowego, umowa o korzystanie lub przeniesienie praw z domeny, umowa o prowadzenie reklamy in­ternetowej, umowa o świadczenie zewnętrznych usług teleinformatycznych, umowa o dzierżawę łączy, umo­wa o połączenie sieci i wiele innych. Nadto zajmujemy się stałą obsługą firm internetowych oraz świadczymy usługi prawne w dziedzinie e-biznesu.

Prawo medyczne

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom na rynku usług medycznych Kancelaria oferuje usługi:

 • kompleksowa obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność leczniczą (sporządzanie umów, regulaminów itp.);
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw prowadzących obrót produktami leczniczymi (apteki, hurtownie farmaceutyczne);
 • pomoc prawna w rejestracji, przekształcaniu i likwidacji podmiotów prowadzących działalność leczniczą;
 • pomoc prawna w zawiązywaniu indywidualnych oraz grupowych praktyk lekarskich;
 • doradztwo prawne w zakresie świadczenia usług medycznych;
 • pomoc prawna w zakresie zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz reprezentacja w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • doradztwo w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych;
 • doradztwo prawne w zakresie działań reklamowych w obrocie produktami leczniczym;
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów licencyjnych, umów kooperacyjnych, umów ubezpieczeniowych, umów dotyczących prowadzenia badań klinicznych, ubezpieczenia OC lekarza oraz innych w zakresie sektora;

Spory sądowe

Do grona naszych Klientów należą nie tylko podmio­ty gospodarcze, lecz także osoby prywatne. Na co dzień doradzamy w ramach różnych dziedzin prawa, w zależności od indywidualnych po­trzeb naszych Klientów. Z uwagi na charakter Kancela­rii większość spraw, które prowadzimy, to doradztwo i obsługa w zakresie prawa gospodarczego. Pomagamy w doborze najlepszej dla danego Klienta formy orga­nizacyjnej, zajmujemy się przygotowywaniem projektów umów w obrocie gospodarczym, negocjowaniem ich treści, doradzaniem najlepszych sposobów zabezpieczenia roszczeń. Reprezentujemy naszych Klientów w spo­rach sądowych – tak przed sądami powszechnymi, jak i w postępowaniach arbitrażowych. W trosce o dobro Klienta podejmujemy próby rozwiązywania spraw spornych na etapie przedsądowym w trybie mediacji, ugód i postępowania polubownego. Prowadzimy również negocjacje mające na celu osiągnięcie pożądanego rezultatu bez wszczynania postępowania sądowego. W ramach dzia­łalności windykacyjnej reprezentujemy Klientów w postępowaniach egzekucyjnych, m.in. wobec organów egzekucyjnych. Naszą wiedzą i doświadczeniem służymy także w sprawach karno-gospodarczych, w większości przypadków występując w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

Prawo pracy

W głównej mierze zajmujemy się pomocą dla praco­dawców, w ramach prawa pracy zarówno indywidualnego, jak i zbiorowe­go. Sporządzamy umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menedżerskie, we­wnętrzne regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i premiowania, pomagamy w uzyskaniu zezwoleń na zatrudnianie cudzoziemców, doradzamy w zakresie rozwiązywania stosunków pracy, negocjujemy ukła­dy zbiorowe pracy, umowy pomiędzy związkami za­wodowymi a pracodawcami, doradzamy w zakresie zwolnień zbiorowych. Prowadzone przez nas szkolenia dla członków związków zawodowych z zakresu rozwiązywania sporów zbiorowych w zakładach pracy pozwalają na skuteczne negocjacje, służące szybkiemu zakończeniu konfliktu. W razie sporów firm z pracow­nikami i pracowników z byłymi pracodawcami reprezentujemy naszych Klientów w pertraktacjach ugodowych oraz w sporach przed sądami pracy.

Nieruchomości i prawo budowlane

Zapewniamy doradztwo prawne we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami, w szczególności:

 • opracowujemy struktury transakcji dotyczących nieruchomości;
 • doradzamy w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy oraz doradzamy na etapie ich wykonywania;
 • doradzamy w zakresie oddawania nieruchomości do użytku osobom trzecim do używania, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy najmu i dzierżawy oraz doradzamy na etapie ich wykonywania;
 • przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości oraz doradzamy w zakresie optymalnego usunięcia negatywnych wyników takich analiz;
 • doradzamy przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych;
 • doradzamy we wszelkich kwestiach cywilnoprawnych związanych z zagospodarowywaniem nieruchomości, w tym dotyczących zagospodarowywania przestrzennego i procesu inwestycyjnego;
 • doradzamy w zakresie zarządzania nieruchomościami i ich komercyjnego ich wykorzystania;
 • prowadzimy postępowania sądowe, administracyjne i sądowoadministracyjne dotyczące nieruchomości;

Korzystając z długoletniego doświadczenia, zajmuje­my się pełną obsługą prawną związaną z inwestycjami w nieruchomości, ich obrotem i zarządzaniem. Przy­gotowujemy i opiniujemy umowy kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy lokali handlowych, powierzchni biurowych i mieszkalnych, przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości, a w razie potrzeby prowadzimy wszelkie niezbędne postępowania sądowe i administracyjne mające na celu jego uregulowanie. Naszych Klientów reprezentujemy m.in. w postępowaniach wieczystoksięgowych. W ramach tej specjalizacji zajmujemy się również ustanawianiem zabezpieczeń na nieruchomościach (hi­poteki) oraz negocjowaniem i przygotowywaniem wa­runkowych umów przedwstępnych, zabezpieczaniem wykonania umów poprzez ustanowienie zastawów zwykłych lub rejestrowych. Prowadzimy obsługę prawną podmiotów z branży budowlanej, w tym: opracowujemy projek­ty umów o roboty budowlane, prace projektowe, nadzór inwestorski, projekty umów z podwykonawcami. Posiadamy wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych, obejmującą zasady funkcjonowania stosunków prawnych i konstrukcji postępowań związanych z udzieleniem zamówienia.  Przygotowujemy i opiniujemy umowy o finansowanie inwestycji przez banki i osoby trzecie. Oferujemy pomoc w negocjacjach z kontrahentami, przygotowaniu niezbędnej dokumen­tacji, a także w prowadzeniu sporów przed sądami po­wszechnymi oraz w postępowaniu arbitrażowym.

Własność intelektualna

Jednym z obszarów naszej działalności jest doradztwo prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym także ochrony znaków towarowych. Udziela­my porad i sporządzamy opinie w sprawach dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności intelektualnej, ochrony konkurencji, kampanii reklamowych i ochrony baz danych. Przygotowujemy umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, patentów, praw z rejestracji znaków towarowych i wzo­rów przemysłowych oraz wszelkiego rodzaju umowy licencyjne, których przedmiotem jest korzystanie z pa­tentów, znaków towarowych, programów komputero­wych i innych.

Bankowość i usługi finansowe

Usługi świadczone na rzecz banków, biur maklerskich, firm ubezpieczeniowych, funduszy in­westycyjnych oraz ich Klientów obejmują m.in. opra­cowywanie i negocjowanie wszelkich umów kredy­towych, doradztwo w zakresie form zabezpieczenia operacji finansowych, przeprowadzanie sprawnej windykacji należności w oparciu o bankowe tytuły eg­zekucyjne, sporządzanie i analizowanie regulaminów bankowych, pełna obsługa bankowości inwestycyjnej, pomoc w zakresie uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności bankowej, ubezpieczeniowej, reprezentowanie podmiotów sek­tora bankowego oraz wszelkich instytucji finansowych w postępowaniach sądowych i arbitrażowych oraz w ramach procesów restrukturyzacji kredytów i innych zobowiązań finansowych.

Prawo konsumenckie

Doradztwo w tym zakresie obejmuje:

 • szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej;
 • ochronę konsumenta, w tym niedozwolone postanowienia umowne i praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów;
 • regulacje dotyczące kredytu konsumenckiego i innych podobnych produktów finansowych;
 • umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość;
 • odpowiedzialność za produkt i roszczenia gwarancyjne;

Prawo upadłościowe

W ramach tej specjalizacji zajmujemy się reprezentacją wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, w tym inicjowaniem tych postępowań. Dbamy o zapewnienie jak najlepszych form zabezpieczenia wierzytelności naszych Klientów, tak by w ramach postępowania upadłościowego znaleźli się oni w możliwie najwyż­szych kategoriach zaspokojenia, ich wierzytelno­ści były spłacane poza układem lub ze składników ma­jątkowych wyłączonych z masy upadłości. W ramach zabezpieczenia wierzytelności na wypadek ogłoszenia upadłości kontrahenta lub wszczęcia wobec niego postępowania naprawczego negocjujemy takie zapisy umowne, które pozwolą naszym Klientom uzyskać możliwość wyegzekwowania należności w jak najwyż­szej wysokości, także z majątku osobistego członków organów upadłych spółek.